Referenssit

Referenssini sisältävät liikuntaselvityksiä ja verkkosuunnittelutöitä.

SELVITYKSET

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET PORVOON LIIKUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN

Porvoossa toteutettiin viime vuosikymmenten laajin liikuntapalveluiden selvityshanke vuonna 2018. Hankkeessa kerättiin tietoa laajasti eri väestöryhmiltä ja omat raportinsa tehtiin varhaiskasvatusikäisten, koululaisten, täysi-ikäisten ja urheiluseurojen kyselyistä. Näiden lisäksi tietoa kerättiin myös haastatteluin.

Hankkeen lopputulokseni tehtiin oheinen toimenpide-ehdotusasiakirja Porvoon liikuntapalveluiden kehittämiseksi 2020-luvulla.

Hankkeen muihin raportteihin pääsee tutustumaan täällä.

KOUVOLAN KAUPUNGIN TÄYSI-IKÄISTEN LIIKUNTASELVITYS

Yritykseni teki neljän vuoden sopimuksen Kouvolan kaupungin kanssa liikuntatoimen tiedonhankinnan toteuttamisesta. Ensimmäiseksi kaupungissa selvitettiin täysi-ikäisten kouvolalaisten liikuntaedellytyksiä. Selvitys toteutettiin ositetulla otannalla 1072 kouvolalaiselle, joilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn postitetulla lomakkeella tai sähköisesti verkossa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LIIKKUMATTOMUUDEN TORJUNTAAN

Pieksämäellä toteutettiin laaja liikuntaselvitys (Liikkuuko Pieksämäki -projekti), jonka pohjalta yritykseni laati kaupungille toimenpide-ehdotukset liikuntaedellytysten parantamiseksi.

Projektin aikana pieksämäkeläisten liikuntaedellytyksistä kerättiin tietoa kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla. Asukkaiden liikuntatottumuksia sekä tyytyväisyyttä ja toiveita kartoitettiin neljällä eri väestöryhmiin kohdistetulla kyselyllä sekä erikseen liikuntaseuroille kohdistetulla kyselyllä.

PIEKSÄMÄKELÄISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET

Seurakyselyllä kerättiin tietoa pieksämäkeläisten yhdistysten toiminnasta, taloudesta, toimintaedellytyksistä sekä tyytyväisyydestä Pieksämäen liikuntapalveluihin ja –paikkoihin.

Kyselytutkimuksen lisäksi seurojen näkemyksiä kartoitettiin haastatteluiden avulla. Liikuntaseurojen edustajien haastattelut suoritettiin Pieksämäellä loka-marraskuussa 2015 sekä maaliskuussa 2016. Haastatteluihin osallistui yhteensä 26:n seuran edustajat.

PIEKSÄMÄKELÄISEN LIIKUNTAKULTTUURIN NYKYTILA

Liikkuuko Pieksämäki -projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Pieksämäen liikuntakulttuuria ja asukkaiden liikuntatottumuksia.

Projektissa kuntalaiset huomioitiin neljällä eri väestöryhmille suunnatulla kyselyllä: kuntalaiskysely (18-64-v), seniorikysely (+65-v.), koululaiskysely (10-17-v.) ja päiväkoti- ja esikouluikäisten kysely (3-6-v.). Kyselyihin saatiin yhteensä lähes 900 vastausta eri-ikäisiltä pieksämäkeläisiltä.

LÄHILIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISTA 15 VUOTTA – SEURANTASELVITYS

Valo ry:n julkaisema kattava selvitys lähiliikuntapaikkarakentamisen kehittymisestä Suomessa. Vastasin ”lähiliikuntapaikkarakentamista edistäviksi ja estäviksi koetut tekijät” -osiosta.

PUOLUSTUSVOIMIEN LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA 2015–2025

Toteutin nykytila-analyysin puolustusvoimien liikuntaolosuhteista ja paikansin suurimmat kehityskohteet joukko-osastoittain. Suunnitelma ei ole valitettavasti saatavilla tarkemmin tutustuttavaksi.

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013–2023

Toimin prof. Kimmo Suomen tutkimusavustaja Jyväskylän yliopiston projektissa, jossa Hyvinkään kaupungille toteutettiin liikuntasuunnitelma. Vastasin tutkimusaineiston keräämisestä (kyselytutkimus & haastattelut) ja aineiston analysoinnista sekä raportoinnista.

TUTKIELMAT

URHEILUSEURAT VAATIMUSTEN RISTIVEDOSSA
– tapaustutkimus eriytyneestä liikuntakulttuurista Hyvinkäällä

Pro gradu -tutkielma käsittelee eriytyneen liikuntakulttuurin viitekehyksestä hyvinkääläisten
urheiluseurojen toimintaa ja suhdetta paikallisella tasolla julkiseen ja yksityiseen sektoriin.
Tutkielman keskeisenä tutkimusongelmana on jälkimodernin yhteiskunnan eriytyneen liikunta
kulttuurin ja siihen nivoutuvan tutkimustiedon tunnuspiirteiden ilmeneminen hyvinkääläisten
seurojen toiminnassa.

Tarkastelussa ovat muun muassa seurojen toiminnan eriytyneisyyden
tunnusmerkit ja talkootoiminnan asema seurojen toiminnassa. Erityistarkastelussa ovat myös
julkisen sektorin odotukset ja näkemykset seurojen toiminnasta sekä se, miten julkisten
liikuntapalveluiden tilanne heijastuu seurojen toimintaedellytyksiin ja millainen on yksityisten
palveluntarjoajien vaikutus seurojen toimintakenttään.

LIIKUNTASOSIOLOGINEN MASKULIINISUUDEN TUTKIMUS YHDYSVALLOISSA 1980–2010

Kandidaatin tutkielmassa tarkastelin yhdysvaltalaisia tutkimusartikkeleita, jotka käsittelevät maskuliinisuuden ilmenemistä liikuntakulttuurissa. Tarkastelujaksona on vuodet 1980–2010, jonka aikana julkaistuista tutkimusartikkeleista hankitun otoksen perusteella paneuduin tutkimuskirjallisuuden yleiseen linjaan sekä pyrin arvioimaan tutkimuskirjallisuuden merkitystä.

Tutkielman pääpaino kohdistuu tutkimuskirjallisuuden metodologisten ominaisuuksien, kuten teoreettisen viitekehyksen, tutkimusmetodin ja tutkimusympäristön arviointiin ja vertailuun sekä tutkimuskirjallisuuden näkökulmien muutoksien havainnointiin ja arviointiin.

VERKKOSUUNNITTELU

SÄHKÖISTÄJÄ OY:N VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Sähköistäjä Oy:n sivusto on yksinkertainen ja kevytrakenteinen WordPressillä rakennettu verkkosivu. Sivustosta haluttiin mahdollisimman helppokäyttöinen ja teknisiltä ominaisuuksiltaan kevyt. Sivuston kevyt rakenne ja otimointi tulevat hyvin esille esimerkiksi sivuston latausnopeudessa.

100 KUNTAA -MISSION IDEOINTI JA TOTEUTUS

Urhes liikuntasuunnittelu Oy:n lanseeraama pienien kuntien liikuntatointen tiedonhankintaan liittyvä hanke. Hyväksyttiin osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden virallista ohjelmaa. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun ja tähän mennessä missiossa on ollut mukana 20 kuntaa ympäri Suomea. Lähes 3 000 suomalaista on vastannut mission kyselyihin kuntien liikuntaedellytyksistä.

URHES LIIKUNTASUUNNITTELU OY:N YRITYSILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Oman yrityksen verkkosivujen ja yritysilmeen suunnittelu sekä palveluiden tuotteistaminen. Yritysilmeessä pyrin yksinkertaisuuteen ja luotettavan vaikutelman luomiseen. Verkkosivuston alustana on Squarespace.

”COACH KARIN” TUOTTEISTAMINEN JA VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELU

Kari Helanderin osaamisen tuotteistaminen vetovoimaiseksi palveluksi ja verkkosivuston suunnittelu ja toteutus markkinointia ja brändin rakentamista tukevaksi. Karin liikeidea oli ainutkertainen Suomessa, mutta se edellytti sanoman tiivistämistä ja yritysilmeen uudistamista. Verkkosivuston alustana on WordPress.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN KYSELYTYÖKALUN VISUALISOINTI JA JATKOKEHITTÄMINEN

Otin yritykseni käyttöön Limesurvey kyselytyökalun ja kolmannen tahon kyselymallin, jotka muokkasin visuaalisesti ja käytettävyydeltään vastaamaan yrityksen käyttötarpeita.

Lopputuloksena on visuaalisesti siedettävä ja mobiiliresponsiivinen kyselyalusta, jonka kautta tähän mennessä noin 4 000 vastaajaa on ottanut osaa kyselyihin.