VALIKKO SULJE

Referenssit

Selvityksiä ja tutkielmia vuosien varrelta

SELVITYKSET

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET PORVOON LIIKUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN

Porvoossa toteutettiin viime vuosikymmenten laajin liikuntapalveluiden selvityshanke vuonna 2018. Hankkeessa kerättiin tietoa laajasti eri väestöryhmiltä ja omat raportinsa tehtiin varhaiskasvatusikäisten, koululaisten, täysi-ikäisten ja urheiluseurojen kyselyistä. Näiden lisäksi tietoa kerättiin myös haastatteluin.

Hankkeen lopputulokseni tehtiin oheinen toimenpide-ehdotusasiakirja Porvoon liikuntapalveluiden kehittämiseksi 2020-luvulla.

KOUVOLAN KAUPUNGIN TÄYSI-IKÄISTEN LIIKUNTASELVITYS

Yritykseni teki neljän vuoden sopimuksen Kouvolan kaupungin kanssa liikuntatoimen tiedonhankinnan toteuttamisesta. Ensimmäiseksi kaupungissa selvitettiin täysi-ikäisten kouvolalaisten liikuntaedellytyksiä. Selvitys toteutettiin ositetulla otannalla 1072 kouvolalaiselle, joilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn postitetulla lomakkeella tai sähköisesti verkossa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LIIKKUMATTOMUUDEN TORJUNTAAN

Pieksämäellä toteutettiin laaja liikuntaselvitys (Liikkuuko Pieksämäki -projekti), jonka pohjalta yritykseni laati kaupungille toimenpide-ehdotukset liikuntaedellytysten parantamiseksi.

Projektin aikana pieksämäkeläisten liikuntaedellytyksistä kerättiin tietoa kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla. Asukkaiden liikuntatottumuksia sekä tyytyväisyyttä ja toiveita kartoitettiin neljällä eri väestöryhmiin kohdistetulla kyselyllä sekä erikseen liikuntaseuroille kohdistetulla kyselyllä.

PIEKSÄMÄKELÄISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET

Seurakyselyllä kerättiin tietoa pieksämäkeläisten yhdistysten toiminnasta, taloudesta, toimintaedellytyksistä sekä tyytyväisyydestä Pieksämäen liikuntapalveluihin ja –paikkoihin.

Kyselytutkimuksen lisäksi seurojen näkemyksiä kartoitettiin haastatteluiden avulla. Liikuntaseurojen edustajien haastattelut suoritettiin Pieksämäellä loka-marraskuussa 2015 sekä maaliskuussa 2016. Haastatteluihin osallistui yhteensä 26:n seuran edustajat.

PIEKSÄMÄKELÄISEN LIIKUNTAKULTTUURIN NYKYTILA

Liikkuuko Pieksämäki -projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Pieksämäen liikuntakulttuuria ja asukkaiden liikuntatottumuksia.

Projektissa kuntalaiset huomioitiin neljällä eri väestöryhmille suunnatulla kyselyllä: kuntalaiskysely (18-64-v), seniorikysely (+65-v.), koululaiskysely (10-17-v.) ja päiväkoti- ja esikouluikäisten kysely (3-6-v.). Kyselyihin saatiin yhteensä lähes 900 vastausta eri-ikäisiltä pieksämäkeläisiltä.

LÄHILIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISTA 15 VUOTTA – SEURANTASELVITYS

Valo ry:n julkaisema kattava selvitys lähiliikuntapaikkarakentamisen kehittymisestä Suomessa. Vastasin ”lähiliikuntapaikkarakentamista edistäviksi ja estäviksi koetut tekijät” -osiosta.

PUOLUSTUSVOIMIEN LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA 2015–2025

Toteutin nykytila-analyysin puolustusvoimien liikuntaolosuhteista ja paikansin suurimmat kehityskohteet joukko-osastoittain. Suunnitelma ei ole valitettavasti saatavilla tarkemmin tutustuttavaksi.

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013–2023

Toimin prof. Kimmo Suomen tutkimusavustaja Jyväskylän yliopiston projektissa, jossa Hyvinkään kaupungille toteutettiin liikuntasuunnitelma. Vastasin tutkimusaineiston keräämisestä (kyselytutkimus & haastattelut) ja aineiston analysoinnista sekä raportoinnista.

TUTKIELMAT

URHEILUSEURAT VAATIMUSTEN RISTIVEDOSSA
– tapaustutkimus eriytyneestä liikuntakulttuurista Hyvinkäällä

Pro gradu -tutkielma käsittelee eriytyneen liikuntakulttuurin viitekehyksestä hyvinkääläisten urheiluseurojen toimintaa ja suhdetta paikallisella tasolla julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Tutkielman keskeisenä tutkimusongelmana on jälkimodernin yhteiskunnan eriytyneen liikunta kulttuurin ja siihen nivoutuvan tutkimustiedon tunnuspiirteiden ilmeneminen hyvinkääläisten seurojen toiminnassa.

Tarkastelussa ovat muun muassa seurojen toiminnan eriytyneisyyden tunnusmerkit ja talkootoiminnan asema seurojen toiminnassa. Erityistarkastelussa ovat myös julkisen sektorin odotukset ja näkemykset seurojen toiminnasta sekä se, miten julkisten liikuntapalveluiden tilanne heijastuu seurojen toimintaedellytyksiin ja millainen on yksityisten palveluntarjoajien vaikutus seurojen toimintakenttään.

LIIKUNTASOSIOLOGINEN MASKULIINISUUDEN TUTKIMUS YHDYSVALLOISSA 1980–2010

Kandidaatin tutkielmassa tarkastelin yhdysvaltalaisia tutkimusartikkeleita, jotka käsittelevät maskuliinisuuden ilmenemistä liikuntakulttuurissa. Tarkastelujaksona on vuodet 1980–2010, jonka aikana julkaistuista tutkimusartikkeleista hankitun otoksen perusteella paneuduin tutkimuskirjallisuuden yleiseen linjaan sekä pyrin arvioimaan tutkimuskirjallisuuden merkitystä.

Tutkielman pääpaino kohdistuu tutkimuskirjallisuuden metodologisten ominaisuuksien, kuten teoreettisen viitekehyksen, tutkimusmetodin ja tutkimusympäristön arviointiin ja vertailuun sekä tutkimuskirjallisuuden näkökulmien muutoksien havainnointiin ja arviointiin.